บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019

บำรุงเลือด บรรเทาโรคโลหิตจาง ด้วยสมุนไพรนี้

รูปภาพ
บำรุงเลือด บรรเทาโรคโลหิตจาง ด้วยสมุนไพรนี้ โรค โลหิตจาง  พ บ โ ร ค นี้ ไ ด้ บ่ อ ย ม า ก ใ น เ พ ศ ห ญิ ง  แล้วยังมีโอกาส เกิดอาการต่างๆ เช่น  กล้ามเนื้ออ่อนแรง   ความเหนื่อยล้า  ผิวหนังซีด   อาการปวดหัว และสูญเสียความทรงจำ ผู้ ค น จึ ง ค ว ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง โ ร ค โ ล หิ ต จ า ง แ ล ะ อ า ก า ร ข อ ง มั น อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  เพื่อรับมือ กับอาการของ โรคโลหิตจาง โรคโลหิตจาง คืออะไร? โรคโลหิตจาง เ ป็ น อ า ก า ร ที่ เ ลื อ ด ไ ม่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ฮี โ ม โ ก ล บิ น  หรือ  เ ซ ล ล์ เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ด ง ไ ด้ อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ  ฮีโมโกลบิน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ของเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่ ในการขนส่งออกซิเจน ดังนั้น หากคุณมีภาวะโลหิตจาง เซลล์ และอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา จะไม่สามารถรับออกซิเจน ได้เพียงพอ จ ะ ทำ ใ ห้ คุ ณ รู้ สึ ก เ ห นื่ อ ย   ผิ ว ห นั ง ซี ด  แ ล ะ ห า ย ใ จ ไ ม่ อ อ ก ประเภทของโรคโลหิตจาง โรคโลหิตจางมีหลากหลายประเภท ได้แก่ โ ร ค ท า ง ก ร ร ม พั น ธุ์ เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว โรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง

ระวัง!! นิ้วล้อกเพราะติดมือถือ

รูปภาพ
ระวัง!! นิ้วล้อกเพราะติดมือถือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี มีบทบาท กับการใช้ชีวิต มากขึ้น โดยเฉพาะ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ส ม า ร์ ท โ ฟ น  แ ท็ บ เ ล็ ต  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ใช้ในการทำงาน อัพเดทข่าวสาร แชทคุยกับเพื่อน เล่นเกม ตลอดเวลา ซึ่ง พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ห ล่ า นี้ เ สี่ ย ง ต่ อ โ ร ค นิ้ ว ล็ อ ก และพบว่า ผู้ ห ญิ ง เ สี่ ย ง เ ป็ น โ ร ค นี้ ม า ก ก ว่ า ผู้ ช า ย  รวมถึง แม่บ้าน ที่ซักผ้าด้วยมือ ถือถุง หิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาด ทำกับข้าว แม่ค้า พ่อครัว คนทำสวน ทำไร่ ช่างทำผม ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างไม้ ช่างที่ใช้ไขควง เลื่อย ค้อนต่างๆ เป็นประจำ ผู้ที่ชอบเล่นกีฬาบางประเภท เช่น แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ  นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ข้ อ อั ก เ ส บ ช นิ ด รู ม า ต อ ย ด์ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ป็ น โ ร ค นิ้ ว ล็ อ ก โรคนี้เกิดจาก การอักเสบของ เยื่อหุ้มเส้นเอ็นงอนิ้ว ที่บริเวณฝ่ามือ ตรงตำแหน่งโคนนิ้ว มีโอกาสเป็นได้ทุกนิ้ว ผู้ ป่ ว ย จ ะ มี อ า ก า ร นิ้ ว ล็ อ ก  กำ มื อ ง อ นิ้ ว ไ ด้ แ ต่ เ ว ล า เ ห ยี ย ด อ อ ก นิ้ ว ใ ด นิ้

ทำไมอะโวคาโดจึงได้รับความนิยม

รูปภาพ
ทำไมอะโวคาโดจึงได้รับความนิยม “ อะโวคาโด ” ถึงแม้จะดูจากชื่อแล้ว ไม่ใช่ผลไม้เมืองไทย และอาจพบว่า มีราคาสูงกว่าผลไม้ไทยทั่วไป เล็กน้อย แต่หาก ดู ที่ ส ร ร พ คุ ณ แ ล้ ว จ ะ เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ว่ า คุ้ ม ค่ า คุ้ ม ร า ค า ทุ ก บ า ท ทุ ก ส ต า ง ค์ จ ริ ง ๆ วันนี้ขอนำสารพัดประโยชน์ และทิปส์เล็กๆ น้อยๆ ในการทานอะโวคาโดจากรายการ  Did You Know?  มาฝากกันค่ะ อะโวคาโด มีลักษณะอย่างไร? อะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีผิว ที่มีลักษณะขรุขระ เ ป ลื อ ก ห น า มี สี เ ขี ย ว เ ข้ ม  เมื่อสุกจัด จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือดำ เ นื้ อ อ ะ โ ว ค า โ ด จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ค รี ม อ่ อ น นุ่ ม มี ร ส ช า ติ ค ล้ า ย เ น ย สารอาหารของอะโวคาโด อะโวคาโด มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สุ ข ภ า พ เ พ ร า ะ อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย วิ ต า มิ น แ ล ะ เ ก ลื อ แ ร่ ต่ า ง ๆ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชราภาพ ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง วิตามินอี บำรุงผิวพรรณ ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด โฟเลท ลดความดันโลหิต โพแทสเซียม ลดความดันโลหิต วิตามินเอ บำ รุ ง ส า ย ต า วิตามินบี แ ก้ อ า ก า ร เ

ดื่มน้ำเซเลอรี่หรือขึ้นฉ่ายฝรั่งดีอย่างนี้

รูปภาพ
ดื่มน้ำเซเลอรี่หรือขึ้นฉ่ายฝรั่งดีอย่างนี้ “น้ำเซเลอรี่”  หรือ น้ำขึ้นฉ่ายคั้นสด กำลังเป็นที่นิยม ของสายเฮลธ์ตี้ทั้งหลาย อยู่ในขณะนี้ โดยได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา รวมถึงโฆษณาว่า เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ พื่ อ สุ ข ภ า พ  ใ ห้ พ ลั ง ง  า น ต่ำ  แ ล ะ ส า ร อ า ห า ร สู ง  จึงเป็นที่นิยม สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก แ ต่ ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ก็ ยั ง มี โ ท ษ ที่ ค ว ร ท ร า บ ก่อนซื้อมาดื่มกันด้วย ประโยชน์ของน้ำเซเลอรี่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกระแสการดื่มน้ำเซเลอรี่ หรือ น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง ที่กำลังได้รับความนิยม จากคนรักสุขภาพ เ พ ร า ะ มี ป ร ะ โ ย ช น์  ดั ง นี้ ขึ้นฉ่าย เป็นผักที่ ใ ห้ พ ลั ง ง า น ต่ำ แ ต่ มี ส า ร อ า ห า ร สู ง จึงเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ขึ้นฉ่าย มี ป ริ ม า ณ โ พ แ ท ส เ ซี ย ม สู ง ที่ มี ฤ ท ธิ์ อ่ อ น ใ น ก า ร ขั บ ปั ส ส า วะ ออกจากร่างกาย ช่วยลดอาการบวมน้ำ ช่วยให้ ห ล อ ด เ ลื อ ด ข ย า ย ตั ว ทำ ใ ห้ เ ลื อ ด ไ ป เ ลี้ ย ง ส่ ว น ต่ า ง ๆ ไ ด้ ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ หั ว ใ จ ทำให้ลดความเ

กินแล้วต้านหวัดได้

รูปภาพ
กินแล้วต้านหวัดได้ ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกันแล้วนะคะ แล้วโรคที่คนส่วนใหญ่ มักเป็นประจำกันก็คือ “โรค หวัด ” หลายคนแห่ไปซื้อวิตามิน มารับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย ให้มีภูมิต้านทานสู้โรค ในช่วงเปลี่ยนฤดู อย่างนี้มากขึ้น ถึงแม้ว่าวิตามินเม็ด จะรับประทานได้สะดวกก็จริง แต่สำหรับบางคน ที่มีงบจำกัด ลองหันมามองสมุนไพรไทยเหล่านี้ดู ที่ช่วยต้านหวัด ให้ได้เป็นอย่างดี จะว่าไป ไม่แพ้อาหารเสริมได้ ทีเดียวค่ะ สมุนไพรไทย ช่วยต้าน “หวัด” แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผอ.ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวเสริมว่า ผั ก ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย ที่ ค ว ร กิ น เ พื่ อ ส ร้ า ง ภู มิ ต้ า น ท า น ใ น ช่ ว ง ห น้ า ฝ น  ได้แก่ หอม กระเทียม ขิง กระชาย ข่า ตะไคร้ มะระ ขี้เหล็ก ผักหวาน มะเขือเปราะ ใบกะเพรา มะนาว ผักสมุนไพรเหล่านี้ สามารถหาได้อย่างง่ายดายในท้องถิ่น และเป็นสมุนไพร ที่มีสรรพคุณเผ็ดร้อน ที่บรรเทาอาการของไข้หวัด และเสริมภูมิต้านทาน ให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมรับมือ กับอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ ยังมีผลไม้ ที่แนะนำให้รับประทาน ในช่วงนี้ ได้แก่ ฝรั่ง มะเฟือง ส้ม

เท้าบวมเพราะอย่างนี้

รูปภาพ
เท้าบวมเพราะอย่างนี้ แม้ว่าเท้าจะเป็นอวัยวะที่สำคัญ มากที่สุด อวัยวะหนึ่ง ของร่างกาย เพราะในแต่ละวัน เราใช้งานเท้า  ค่อนข้างหนัก และน้อยคน ที่จะดูแลเอาใจใส่เท้า ได้ดี เท่ากับ อวัยวะอื่นๆ นอกจากเรา จะใช้เท้า ในการก้าวเดิน และคอยรองรับ น้ำหนักของเรา ทั้งตัว ทุกวันแล้ว เ ท้ า ยั ง เ ป็ น อ วั ย ว ะ ที่ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ร่ า ง ก า ย เ ร า ไ ด้ อ ย่ า ง แ ม่ น ยำ อี ก ด้ ว ย  เมื่อเท้าบวมขึ้นมา แสดงว่า ร่างกายของคุณ มีอะไรผิดปกติแล้วล่ะ 10 เหตุผลที่ทำให้ “เท้าบวม” นั่ง หรือยืนนานเกินไป อาชีพที่ต้อง นั่ง หรือ ยืน นานๆ โดยไม่ค่อย ได้มีโอกาส ขยับร่างกาย เช่น แพทย์ พยาบาล ช่างทำผม เชฟ พนักงานรักษาความปลอดภัย เด็กเสิร์ฟ อาจทำให้ขาของคุณ ไม่ค่อย ได้ขยับเขยื้อน มีความเสี่ยง ที่ ร ะ บ บ ไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ต จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ ทำ ง า น เ มื่ อ เ ลื อ ด ไ ห ล เ วี ย น ไ ป ที่ ข า แ ล ะ เ ท้ า ช้ า ล ง จึ ง เ ป็ น ส า เ ห ตุ ใ ห้ เ ท้ า ดู บ ว ม ม า ก ขึ้ น โดยเฉพาะ คนที่นั่งไขว่ห้าง ส่วนที่ขาทับกัน ยิ่งทำให้ ระบบไหลเวียนโลหิต ไปที่ขาช่วงล่าง ยิ่งแย่ ไปกว่าเดิม

อันตราย!! กินยาคลายกล้ามเนื้อไม่ถูกวิธี

รูปภาพ
อันตราย!! กินยาคลายกล้ามเนื้อไม่ถูกวิธี ไม่ว่าจะอยู่วัยไหน มีความเสี่ยงปวด เมื่อยกล้ามเนื้อได้ ทั้งจากการทำงาน การออกกำลังกาย อุบัติเหตุ และอื่นๆ ยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย มีทั้งแบบกิน ทา ฉีด  แ ต่ ที่ นิ ย ม ใ ช้ แ พ ร่  ห ล า ย เ พ ร า ะ ร า ค า ไ ม่ สู ง  แ ล ะ ไ ด้ ผ ล ดี  ก็ คื อ  ย า ค ล า ย ก ล้ า ม เ นื้ อ แ บ บ  กิ น  จ น ห ล า ย ค น อ า จ เ ส พ ติ ด  ก า ร กิ น ย า ค ล า ย ก ล้ า ม เ นื้ อ ไ ด้  โ ด ย ไ ม่ รู้ ตั ว  ปวดเมื่อไร กินเมื่อนั้น แต่การกินยาคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆ อาจเสี่ยงอันตราย อย่างที่เราไม่รู้ตัวได้ อันตรายจากยาคลายกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ ที่นิยมกันในประเทศไทย มีทั้ง Orphenadrine, Eperisone, Tolperisone และ Baclofen มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวด หด ตึง ของกล้ามเนื้อ จากการ ออกกำลังกาย  การวางท่าทาง ของร่างกาย ไม่ถูกต้อง เช่น เอี้ยวตัวผิดจังหวะ และการอยู่ในท่าทางเดิม นานเกินไป เช่น ยกของหนักนานเกินไป ยืนขาข้างเดียวนานเกินไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยาคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้ มักมีผลข้างเคียง เช่น ท้องผูก มึนงง ง่วงซึม คอแห้ง ปากแห้ง นอกจา