บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

งูสวัด อาจมีอาการปวดปลายประสาทแบบนี้

รูปภาพ
งูสวัด อาจมีอาการปวดปลายประสาทแบบนี้ สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์  เผยอาการปวดปลายประสาทตามผิวหนังจากเชื้อไวรัสงูสวัด เ ป็ น ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น ที่ พ บ ไ ด้ บ่ อ ย  แ ล ะ มี แ น ว โ น้ ม สู ง ขึ้ น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ตั้ ง แ ต่  50-59  ปี แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสงูสวัด น.พ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ งู ส วั ด ไ ม่ ใ ช่ โ ร ค ผิ ว ห นั ง  แ ต่ เ ป็ น โ ร ค ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท  โดยอาการปวดปลายประสาทตามผิวหนัง จะเกิด ภายหลัง การอักเสบ เป็นผื่น ตุ่มน้ำ จากเชื้อไวรัสงูสวัด โ ด ย ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส งู ส วั ด  เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ซ้ำ ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส ที่หลบซ่อนอยู่ในปมประสาทรับความรู้สึก และก่อให้เกิดผื่น ที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส กระจายไปตามผิวหนัง ที่เส้นประสาทนั้นๆ ครอบคลุมอยู่ ร่วมกับมีอาการปวด ที่ จ ะ ทุ เ ล า แ ล ะ ห า ย ไ ป ภ า ย ใ น ไ ม่ กี่ สั ป ด า ห์  พ.ญ.ไพรัตน์  แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติการณ์ของการเกิดผื่นจากงูสวัด อยู่ที่ 3

ชะอม คุณค่าทางอาหารสูง แต่คนเป็นโรคเก๊าท์ควรทานแต่น้อย

รูปภาพ
ชะอม คุณค่าทางอาหารสูง แต่คนเป็นโรคเก๊าท์ควรทานแต่น้อย กินอะไรกับน้ำพริกกะปิ ก็ไม่อร่อยเท่าไข่ชะอม แถมเอาไข่ชะอมไปใส่ในแกงส้มยังอร่อยที่สุดอีก ถ้าชอบน้ำพริก จะเป็นชะอมลวกจิ้ม ก็ยังอร่อย แม้ว่ารสชาติของชะอม จะติดขมเล็กน้อย แต่เป็น รสชาติที่ มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แถมยังมีประโยชน์ดีๆ ที่อยากให้คนไทยได้กินชะอมกันอีกเยอะๆ ประโยชน์ของ ชะอม มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่ ว ย ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร เ ป็ น โ ร ค  ม ะ เ ร็ ง ชะอมมีวิตามินเอสูง ช่ ว ย บำ รุ ง ส า ย ต า ชะอมมีกากใยอาหารสูง ช่ ว ย เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ขั บ ถ่ า ย ยอดชะอม ช่ ว ย ล ด ค ว า ม ร้ อ น ใ น ร่ า ง ก า ย  เหมาะมากกับอุณหภูมิร้อนๆ ในบ้านเรา รากชะอม สามารถนำมาฝนกิน ช่ ว ย แ ก้ อ า ก า ร ท้ อ ง อื ด  ท้ อ ง เ ฟ้ อ  และช่วยขับลมในท้องได้ ข้อควรระวัง-อันตรายของ ชะอม หญิงที่กำลังให้นมบุตร ไม่ควรกินชะอม เพราะอาจทำให้น้ำนมแห้งได้ ในหน้าฝน อาจทำให้ชะอมมีรสเปรี้ยว และมีกลิ่นฉุนกว่าปกติ อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องได้ ชะอมมีกรดยูริกสูง ผู้ป่วยโรคเกาต์ยังสามารถรับประทานได้ แ ต

อ่านกันยาวๆ ยาเขียว เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี

รูปภาพ
อ่านกันยาวๆ ยาเขียว เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำรับยาไทยขนานแท้ ยาเขียว ตามองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย หรือ หมอพื้นบ้าน ใ ช้ กั น ม า ย า ว น า น ห ล า ย ท ศ ว ร ร ษ แ ล ะ ต ร า บ จ น ปั จ จุ บั น  ยังคงเป็นตำรับ ที่มีการผลิตขายทั่วไป ในสมัยก่อน ประชาชนทั่วไป จะรู้จักวิธีการใช้ยาเขียวเป็นอย่างดี กล่าวคือ มั ก ใ ช้ ย า เ ขี ย ว ใ น เ ด็ ก ที่ เ ป็ น ไ ข้ อ อ ก ผื่ น  เช่น  อีสุกอีใส หัด เพื่อกระทุ้งให้พิษไข้ออกมา เป็นผื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้หายได้เร็ว ตำรับยาเขียว มีส่วนประกอบของพืช องค์ประกอบหลัก เป็นการใช้ส่วนของใบ ใบนี้เองที่ทำให้ยามีสีค่อนข้างไปทางสีเขียว จึงทำให้เรียกกันว่า ยาเขียว และใบไม้ที่ใช้นี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ส ร ร พ คุ ณ เ ป็ น ยาเย็น หอมเย็น หรือ บางชนิดมีรสขม เ มื่ อ ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น ตำ รั บ แ ล้ ว จั ด เ ป็ น ย า เ ย็ น  ทำให้ตำรับยาเขียวส่วนใหญ่ มี ส ร ร พ คุ ณ ดั บ ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง เ ลื อ ด ที่ เ ป็ น พิ ษ ( พิษในที่นี้ ต่างจากความเข้าใจในปัจจุบัน คือ ไม่ใช่สารพิ

ระวัง!! ใช้งานข้อมือหนัก เสี่ยงเป็นโรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ

รูปภาพ
ระวัง!! ใช้งานข้อมือหนัก เสี่ยงเป็นโรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ งานหนักงานเบา หากคุณต้องใช้ข้อมืออย่างหนัก หรือทำซ้ำๆ เป็นเวลานาน มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ ป่ ว ย เ ป็  น  โรค กดทับเส้นประสาทข้อมือ  ซึ่ ง เ ป็ น อ า ก า ร เ จ็ บ ป ว ด ที่ ท ร ม า น อ ย่ า ง น่ า รำ ค า ญ  เลยทีเดียว โรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ คืออะไร? โรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ เกิดจาก พั ง ผื ด ที่ ห นา ตั ว บ ริ เ ว ณ ข้ อ มื อ ท า ง ด้ า น ฝ่ า มื อ   แ ล้ ว ก ด ทั บ เ ส้ น ป ร ะ ส  า ท  ทำให้เกิดการอักเสบ เมื่อใช้งานบริเวณข้อมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นเวลานาน สัญญาณของโรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการชา แบบเป็นเหน็บ ปวดแสบปวดร้อน บริเวณฝ่ามือ กับนิ้วมือ โดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ โ ด ย อ า จ รู้ สึ ก เ ห มื อ น ถู ก ไ ฟ ช็ อ  ตที่  นิ้ ว โ ป้ ง  นิ้ ว ชี้  นิ้ ว ก ล า ง  แ ล ะ นิ้ ว น า ง  เ ป็ น บ า ง ค รั้ ง  มักมีอาการตอนกลางคืน หรือหลังตื่นนอน เมื่อได้ขยับ หรือสะบัดมือจะรู้สึกดีขึ้น โ ด ย อ า ก า  ร จะ ชั ด เ จ น ม า ก ขึ้ น  หลังจากทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวข้อ

รู้ไว้!! ชาปลายมือปลายเท้า มักเป็นโรคนี้

รูปภาพ
รู้ไว้!! ชาปลายมือปลายเท้า มักเป็นโรคนี้ ผู้ที่มีอาการชาตามปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือ แม้กระทั่ง แขน ขา มือ และใบหน้า  แ พ ท ย์ อ า จสั น นิ ษ ฐ า น ว่ า เ ป็ น โ ร ค อั น ต ร า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ ป ล า ย ป ร ะ ส า ท อั ก เ ส บ  อาการเหล่านี้ จะเพิ่มความเสี่ยง ในการเป็นโรคที่หนักขึ้น อย่าง โรคอัมพฤกต์ อัมพาต หรือไม่ แ ล้ ว มี วิ ธี ป้ อ ง กั น อ ย่  า ง ไ ร  มาดูกันเลย ปลายประสาทอักเสบ คืออะไร? สมองของเรา เปรียบเสมือน ศู น ย์ ค ว บ คุ ม ก า ร ส่ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า  โดยที่สมองจะควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้า ไ ป ยั ง อ วั ย ว ะ ต่ า ง ๆ   ผ่ า น ท า  ง ส า ย ไ ฟ  หรือในที่นี้ก็คือ  เส้นประสาท  และมีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือเส้นประสาทใหญ่ อยู่ที่ไขกระดูกสันหลัง ที่ พ ร้ อ ม ก ร ะ จ า ย ไ ฟ ฟ้ า ไ ป ยั ง เ ส้ น ป ร ะ ส า ท อื่  น ๆ ต่อ อีกทอดหนึ่ง หากแต่ เมื่อเส้นประสาท เริ่มมีปัญหา ในจุดใดจุดหนึ่ง ทำให้อวัยวะส่วนนั้น ทำงานผิดปกติ จึงอาจเป็นที่มาของ ปลายประสาทอักเสบ ที่ ทำ ใ ห้   เ กิ ดอ า ก า ร ช า ต า ม ป ล า ย มื อ ป ล า ย เ ท้ า  เส้นประสาทไม่สามารถรับรู้ ได้ถึงอาการเจ็บปวด สั่

ระวัง!! เสี่ยงเป็นต้อลม เมื่อมีอาการนี้

รูปภาพ
ระวัง!! เสี่ยงเป็นต้อลม เมื่อมีอาการนี้ สำหรับผู้ที่มี ปัญหาของค่าสายตา ไม่ว่า หญิงหรือชาย จนต้องใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ อยู่เป็นประจำ ร ว ม ไ ป ถึ ง ห นุ่ ม ส า ว วั ย รุ่ น  แ ล ะ ช า ว อ อ ฟ ฟิ ศ  ที่ ใ ช้ ส า ย ต า อ ยู่ ห น้ าจ อ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ น า น ๆ จ น เ ป็ น กิ จวั ต ร  จนมีอาการเคืองตา ตาแห้ง แสบตา กันใช่ไหมคะ บางทีอาจมีอาการของ  “โรค ต้อลม ”  ที่ จำ เป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร รั ก ษ า อ  ย่า ง ทั นท่ ว ง ที ก็ ไ ด้ โรคต้อลม คืออะไร? โรคต้อลม เ ป็ น โ ร คที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม เสื่ อ ม ข อ ง เ ยื่ อ บุ ต า ข า ว  ซึ่งพบได้บ่อย มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนสีขาวหรือเหลือง มีขนาดเล็ก อยู่ที่บริเวณตาขาวค่อนไปทางหัวตา หรือหางตา (แต่พบที่บริเวณใกล้หัวตามากกว่า) ต้ อ ล ม ไ ม่ ใ ช่ เ นื้ อ ง อ ก  แต่หากปล่อยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจลุกลามจนกลายเป็นแผ่นเนื้อที่บดบังตาดำ ทำ ใ ห้ ก า ร ม อ ง เ ห็ น แ ย่ ล ง  แ ล ะ ก ล า ย เ ป็ น ต้ อ เ นื้ อ ไ ด้ โรคต้อลม เกิดจากสาเหตุใด? แม้ว่าจะมีชื่อว่าต้อลม แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก ล ม แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด  ต้อลมเกิดจา

ป้องกันและรักษาตัวเองจากสัตว์มีพิษด้วยวิธีนี้

รูปภาพ
ป้องกันและรักษาตัวเองจากสัตว์มีพิษด้วยวิธีนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) เป็นหน่วยงานที่คอยรับแจ้งเมื่อมีเหตุสัตว์มีพิษเข้าบ้านเรือนของประชาชน ทางสปภ. ได้ให้ข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับ วิ ธี ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก สั ต ว์ มี พิ ษ  แ ล ะ ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น  หากถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย เนื่องจาก สัตว์มีพิษ ช นิ ด เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ทำ ใ ห้ เ กิ ด อั น ต ร า ย ถึ ง แ ก่ ชี วิ ต ไ ด้  เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง แมงมุม ผึ้ง ต่อ แตน และมดคันไฟ เป็นต้น วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ อย่าปล่อยให้บริเวณบ้านรก  ห มั่ น ตั ด ห ญ้ า อ ยู่ เ ส ม อ  ใ ส่ ต ะ แ ก ร ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ำ ทุ ก อั น  ป้องกันไม่ให้งูเลื้อยขึ้นจากท่อระบายน้ำ โรยปูนขาวไว้รอบๆ บริเวณบ้าน เพื่อป้องกันมิให้งูเลื้อยเข้ามา  ห า ก เ จ อ งู เ ข้ า โ ด ย บั ง เ อิ ญ ใ ห้ ตั้ ง ส ติ ดี ๆ  ใ ห้ ยื น นิ่ ง ๆ  ดู ท่ า ที   เพราะส่วนใหญ่เมื่องูพบคนจะเลื้อยหนีไปเอง ไม่ควรตีหรือพยายามจับงูด้วยตนเอง ซึ่ ง ต า ม ป ก ติ แ ล้ ว งู มั ก จ ะ ไ ม่ เ ข้ า ม า ทำ ร้ า ย ถ้ า ไ ม่ ถู ก ร บ ก ว น  ทั้งนี้ควรทิ้

มาปรับสมดุลร่างกาย ด้วยการกินอาหารตามธาตุกันเถอะ

รูปภาพ
มาปรับสมดุลร่างกาย ด้วยการกินอาหารตามธาตุกันเถอะ ตามหลักการของแพทย์แผนไทย ร่างกายของคนเรานั้น ประกอบไปด้วยธาตุ 4  คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีธาตุเด่นหนึ่งหรือสองธาตุ ซึ่งเรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” การเลือกรับประทาน อาหาร ให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนของตนนั้น จ ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล ข อ ง ธ า ตุ ทั้ ง  4  จ ะ ทำ ใ ห้ ไ ม่ เ จ็ บ ป่ ว ย   แ ล ะ มี สุ ข ภ า พ ดี  โดยเฉพาะ การรับประทานอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ จะช่วยปรับธาตุที่หย่อนให้มีความสมดุลได้  ซึ่ ง ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ต า ม ธ า ตุ แ ต่ ล ะ ธ า ตุ  จ ะ เ ห มา ะ กั บ ร ส ช า ติ อ า ห า ร ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป  มีคำแนะนำการรับประทานอาหารตามธาตุดังนี้ คนธาตุดิน  (ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม) มักจะมีร่างกาย และกล้ามเนื้อที่แข็งแรง รูปร่างค่อนข้างใหญ่ เสียงดังชัดเจน มีเหงื่อมาก ทนร้อนหนาวได้ดี อีกทั้ง ค น ธ า ตุ ดิ นจ ะ มี บุ ค ลิ ก ที่ ค่ อ น ข้ า ง เ ฉื่ อ ย  รสอาหารที่เหมาะกับคนธาตุดิน  คือ รสหวาน มัน เค็ม จะช่วยทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้น เมนูที่แนะนำ คือ ยำผักกูด ยำถั่วพู ยำไ

รู้ก่อน!! วัยสูงอายุ กระดูกพรุน ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงขนาดนี้

รูปภาพ
รู้ก่อน!! วัยสูงอายุ กระดูกพรุน ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงขนาดนี้ โรค กระดูกพรุน  คืออะไร? รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายเรื่อง "ลดเสี่ยงกระดูกพรุน เพิ่มคุณภาพชีวิต" ไว้ว่า โรคกระดูกพรุน คือ ภ า ว ะ ค ว า ม  ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ก ร ะ ดู ก  ที่ มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง ม ว ล ก ร ะ ดู ก ล ด ล ง  ส่งผลให้ กระดูก มีโอกาสแตกหัก ได้ง่าย นับได้ว่า เ ป็ น ภั ย ใ ก ล้ ตั ว ที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งร่างกายของคนเรา จ ะ มี ม ว ล ก ร ะ ดู ก สู ง ที่ สุ ด ใ น วั ย   3 0  ปี หลังจากนั้น ร่างกายจะค่อย ๆ สูญเสียมวลกระดูก เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้ง่าย โดยเฉพาะเพศหญิง ที่ ห ลั ง ห ม ด ป ร ะ จำ เ ดื อ น   ม ว ล ก ร ะ ดู ก จ ะ ล ด ล ง อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  ภาวะกระดูกหัก หรือ กระดูกสะโพกหัก ในผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในปัญหา สุขภาพ  ที่พบบ่อยไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ปั ญ ห า ก ร ะ ดู ก พ รุ น  ซึ่ ง มี ภ า ว ะ ข อ ง ก ร ะ ดู ก ที่ เ ป ร า ะ บ า ง ก ว่ า ป ก ติ จากสถิติผู้ป่วยที่เก

อย่าชะล่าใจ!! ข้อเท้าแพลง อาจถึงขั้นต้องผ่าตัด

รูปภาพ
อย่าชะล่าใจ!! ข้อเท้าแพลง อาจถึงขั้นต้องผ่าตัด เกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกเพศทุกวัยค่ะ สำหรับข้อเท้าแพลง ยิ่ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู้ ห ญิ ง ที่ มั ก ส ว ม  ร อ ง เ ท้ า ส้ น สู ง  นักกีฬาบาสเก็ตบอล เทนนิส ฟุตบอล การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีช่วยได้ระดับหนึ่ง แ ต่ ห า ก อ า ก า ร ไ ม่ ดี ขึ้ น ค ว ร  รี บ พ บ แ พ ท ย์ ข้อเท้าแพลง มีอาการอย่างไร? นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า หลายคนคงเคยข้อเท้าพลิกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความเจ็บปวด และ ข้อเท้าบวม อาการนี้เรียกว่า  ข้อเท้าแพลง ข้อเท้าแพลง เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย ส า ม า ร ถ เ กิ ด ไ ด้ กั บ ทุ  ก เ พ ศ ทุ ก วั ย  สาเหตุเกิดจากการบิด หมุน หรือพลิก ของข้อเท้าอย่างรวดเร็ว จนเกินช่วงการเคลื่อนไหวที่ปกติ ทำให้เอ็นยึดข้อต่อถูกยืดออกมากจนเกินไป หรือฉีกขาด จึงเกิดการบาดเจ็บขึ้น มีอาการปวดและบวม ห า ก รุ น แ ร ง อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ อ็ น ข า ด  ทำ ใ ห้ ข้ อ เ ท้ า ห ล ว ม  แ ล ะ อ า จ เ กิ ด ก า ร บ า ด เ จ็ บ ก ร ะ ดู ก อ่ อ น ใ น ข้ อ ไ ด้  นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพ