บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

มาใหม่ร้ายกว่าออฟฟิศซินโดรม!! MPS ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเยื่อพังผืด

รูปภาพ
มาใหม่ร้ายกว่าออฟฟิศซินโดรม!! MPS ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเยื่อพังผืด ตามทีได้นำเสนอไว้หลายบทความ ผู้อ่านคงจะรู้จักอาการออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นโรคของคนทำงานออฟฟิศกันแล้ว ที่มักจะมีอาการปวดเฉพาะจุด ตาม คอ บ่า ไหล่ แต่อยากบอกว่า อาการเหล่านี้ เป็นเพียงกลุ่มย่อย ของ MPS (Myofascial Pain Syndrome) หรือ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด อาการ MPS จะคล้ายกับออฟฟิศซินโดรม แต่จะปวดแบบกว้างกว่า รุนแรงกว่า เป็นภัยร้ายที่น่ากลัวกว่า ออฟฟิศซินโดรม MPS (Myofascial Pain Syndrome) คืออะไร? คุณเพ็ญพิชชากร แสนคำ นักกายภาพบำบัด จ า ก ค ลิ นิ ก ก า ย ภ า พ บำ บั ด อ ริ ย ะ  ชั้น 1 ไ ล ฟ์ เ ซ็ น เ ต อ ร์ (อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ได้ ให้ข้อมูล ว่า MPS (Myofascial Pain Syndrome) หรือ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด เป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่วงการแพทย์ทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก MPS นี้ เ ป็ น ก ลุ่ ม อ า ก า ร ป ว ด ซึ่ ง จ ะ นำ ไ ป สู่ อ า ก า ร แ ล ะ โ ร ค ที่ ร้ า ย แ ร ง ต่ อ ผู้ ที่ เ ป็ น ไ ด้ ในปัจจุบันพบว่ากว่าร้อยละ 20 ของผู้มีอาการ MPS ที่เป็นเรื้อรัง (มี

เจียวกู่หลานกับสรรพคุณเด็ด

รูปภาพ
เจียวกู่หลานกับสรรพคุณเด็ด ช่วงนี้น้ำสมุนไพรที่ทำจากเจียวกู่หลาน เ ป็ น ที่ พู ด ถึ ง กั น ม า ก ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ว่ารสชาติดี และมีสรรพคุณที่คุ้มค่าเกินราคา จึงขอนำ ส ร ร พ คุ ณ  เ ด่ น ๆ ข อ ง เ จี ย ว กู่ ห ล า น มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ สรรพคุณเด็ดของ เจียวกู่หลาน ชะลออาการต่างๆ ที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น เช่น ฟื้นฟูความจำ ฟื้ น ฟู ส ภ า พ ร่ า งก า ย โ ด ย ร ว ม ใ ห้ แ ข็ ง แ  ร ง  อาการปวดเอวปวดหลังดีขึ้น นอนหลับสบาย เป็นต้น ต้าน มะเร็ง  ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของมะเร็ง จ ะ กิ น เ พื่ อ ป้ อ ง กั น หรือ ช่ ว ย ล ด อ า ก า ร ข อ ง ม ะ เ ร็ ง ก็ ไ ด้ ลด ความดัน โลหิต ลดไขมันในเลือด ล ด ค อ เ ล ส เ ต อ ร  อ ล แก้อาการไอ ล ด เ ส ม ห ะ  รั ก ษ า ไ ข้ ห วั ด บำรุงหัวใจให้แข็งแรง  ทำ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยให้หลอดลมแข็งแรง ฟื้ น ฟู จ า ก ก า ร อ า ก า ร อั บ เ ส บ  หรือ  แ ข็ ง ตั ว บำรุงตับ ยับยั้งการเกาะตัวของเลือด ข้อควรระวังในการดื่มชาเจียวกู่หลาน ชาวจีนมักนำใบเจียวกู่หลานแห้งมา ช ง เ ป็ น ช า ส ำ

กินโหระพาป้องกันโรคหัวใจแล้วยัง...

รูปภาพ
กินโหระพาป้องกันโรคหัวใจแล้วยัง... โหระพา  นอกจาก จะเป็นญาติสนิทกับ “กระเพรา” แล้ว ยั ง ช่ ว ย เ ส ริ ม ใ ห้ อ า ห า ร มี ร ส ช า ติ และ ก ลิ่ น ที่ ห อ ม  น่ารับประทาน มากยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นเดียวกันด้วย แต่อย่าสับสนกับกระเพรา เพราะจริงๆ โหระพา มี ร ส  และ  ก ลิ่ น ที่ ไ ม่ เ ห มื อ น ก ร  ะ เ พ ร า และยังมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วย มาดูประโยชน์ดีๆ ของโหระพาที่คุณจะไม่อยากเขี่ยออกไว้ขอบจานกันดีกว่า ประโยชน์ดีๆ ของ โหระพา มีเบต้าแคโรทีนสูง จึงสามารถช่วยป้องกัน โรคหัวใจ ได้ ลด คราบพลัค และ คอเลสเตอรอล ใ น เ ลื อ ด คนที่เบื่ออาหาร จะช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้น เพิ่มปริมาณน้ำนม ให้กับหญิง ที่กำลัง ให้นมบุตร ขับลม ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้อง แก้อาการประจำเดือน ม า ไ ม่ ป ก ติ ต่อต้านอาการอักเสบ ช่วยลดอาการ ของ โรคข้อเข่าเสื่อม กระตุ้นการทำงาน ของ ภูมิคุ้มกันโรค ในร่างกาย ใบสดของโหระพา สามารถนำมาทำเป็น น้ำมันหอมระเหย ได้ ก ลิ่ น ข อ ง น้ำ มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย  ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ ลดอาการซึมเศร้า   ข้อควรระวังของ

ได้หมดถ้าสดชื่น เพียงใช้กลิ่นบำบัด

รูปภาพ
ได้หมดถ้าสดชื่น เพียงใช้กลิ่นบำบัด ในแต่ละวัน คนเราต้องเจอปัญหา และ ความเครียด กันจนเป็นเรื่องปกติ ยิ่งคนที่ทำงานในเมืองใหญ่มั่นใจเลยว่าจะหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอแน่นอน เพราะนอกจากเรื่องปวดหัวในที่ทำงานแล้ว การลงมาหาข้าวกลางวัน แล้วคนแน่นร้าน แถมอากาศยังร้อน หรือ การที่ต้องกลับบ้านในช่วงเวลาเลิกงาน แล้วต้องเบียดกันเป็นปลากระป๋องอยู่บนรถ ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จากหลายเรื่อง ที่ยิ่งเจอก็รับรองได้เลยว่า ยิ่งเป็นการสะสมความเครียดแน่นอน แต่อยากบอกว่า มีวิธีง่ายๆ อยู่ที่จะ ช่ ว ย ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม เ ค รี ย ด  คือ  กลิ่นบำบัด  วิธีการบำบัดแบบนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเล่นๆ แต่มีอยู่จริง โดยมีผลการวิจัยออกมายืนยันผลของการบำบัดมากมาย จากผู้เชี่ยวชาญ แ ถ ม วิ ธี นี้  ก็ มี ก า ร ใ ช้ กั น อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย ม า น า น แ ล้ ว เ ช่ น กั น  ถ้าหากใครเป็นขาประจำ ร้านนวดแผนไทย หรือนวดสปา คงจะรู้กันอยู่แล้วว่า นอกจากจะมีการจัดสถานที่ ให้ดูผ่อนคลายแล้ว สิ่ ง ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย ก็ คื อ  ก ลิ่ น ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ผ่ อ น ค ล า ย ไ ด้ เ ช่ น กั น      การผ่อนคลายด้วยกลิ่นบำบัด

โสม ราชาแห่งสมุนไพร

รูปภาพ
โสม ราชาแห่งสมุนไพร โสมเกาหลี ส มุ น ไ พ ร บำ รุ ง ร่ า ง ก า ย ชั้ น ดี ที่ได้ขนานนามว่า “ราชาแห่งสมุนไพร” เพราะเ พี ย ง ป ล า ย ร า ก เ ล็ ก ๆ แ ต่ ก ลั บ ม า ก ด้ ว ย คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ร่ า ง ก า ย ไม่ว่าจะเป็น บำรุงสมอง บำรุงเลือด เพิ่มพลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย และอีกมากมาย ตามที่เลื่องลือกันมา แ ต่ ด้ ว ย ค่ า นิ ย ม ผิ ด ๆ ที่ คิ ด ว่ า โ ส ม เ อ า ไ ว้ บำ รุ ง ค น แ ก่ เ ท่ า นั้ น ทำ ใ ห้ ค น รุ่ น ใ ห ม่ ม อ ง ข้ า ม ป ร ะ โ ย ช น์ ดี ๆ จากสมุนไพรชนิดนี้ไป วันนี้มาไล่เรียงกันว่า โสมมีดีอะไรบ้าง กับคุณประโยชน์ของโสม ที่บำรุงจากภายใน เห็นผลถึงภายนอก เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  ประโยชน์ดีๆ ของโสม โสมช่วยลดการปวดประจำเดือน ประโยชน์ในเรื่องนี้ ไ ด้ ใ จ ส า ว ๆ ไ ป เ ล ย เพราะผู้หญิง หนีไม่พ้นเรื่องน่าทรมาน อย่าง เรื่องปวดประจำเดือน นั ก วิ จั ย ไ ด้ คิ ด ค้ น แ ล ะ ยื น ยั น ม า แ ล้ ว ว่ า  โ ส ม มี ฤ ท ธิ์ ช่ ว ย ป รั บ ฮ อ ร์ โ ม น ใ น ผู้ ห ญิ ง ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน และยังช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยทองอีกด้วย ช่วยลดอาการผม

ยาสเตียรอยด์อันตรายจริงหรือ ทำไมห้ามใช้ ?!?

รูปภาพ
ยาสเตียรอยด์อันตรายจริงหรือ ทำไมห้ามใช้ ?!? ไม่ว่าจะเป็นวงการความสวยความงามของคุณผู้หญิง หรือ แวดวงการกีฬา เ ร า มั ก จ ะ ไ ด้  ยิ น ว่ า  ถ้ า เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ย า ส เ ตี  ย ร อ  ย ด์ แ ล้ ว จะไม่ปลอดภัย ยาสเตียรอยด์ อั น ต ร า ย จ ริ ง ห รื อ  แล้วใช้อย่างไรถึงจะไม่เกิดอันตราย สเตียรอยด์คืออะไร? สเตียรอยด์ เป็นชื่อเรียกโดยย่อ ของกลุ่มยาที่มีชื่อเต็มว่า corticosteroid ย า ก ลุ่ ม นี้ มี ฤ ท ธิ์ แ ล ะ ข้ อ บ่ ง ใ ช้  มากมาย สามารถใช้ในโรค หรือ ภาวะต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย สเตียรอยด์มีกี่ประเภท? ยากลุ่มสเตียรอยด์ ส า ม า ร ถ แ บ่ ง ต  า ม รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ย า ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1 . สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอก  สามารถแบ่ง ตามรูปแบบของ ยา และ ตัวอย่างของโรคที่ใช้ได้  ดังนี้ ยาทา (ทั้งในรูปครีม โลชัน ขึ้ผึ้ง) สำ ห รั บ รั ก ษ า ผื่ น แ พ้   ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยาหยอดหู สำ ห รั บ รั ก ษ า ภู มิ แ พ้  หรือ อักเสบ ที่ตาและหู ยาพ่นจมูก สำ ห รั บ รั ก ษ า โ ร ค ภู มิ แ พ้ ที่มีอาการทางจมูก ริดสีดวงจมูก ยาพ่นคอ สำ ห รั บ รั

อยากห่างไกลกระดูกพรุน ต้องรู้เคล็ดลับ

รูปภาพ
อยากห่างไกลกระดูกพรุน ต้องรู้เคล็ดลับ ยังไม่สูงอายุ ก็อาจยังไม่เห็นความสำคัญ ของ ก ร ะ ดู ก ใ น ร่ า ง ก า ย เ ร า  มากนัก เพราะยังไม่ถึงเวลาเจ็บปวด หรือ มีอาการกระดูกผิดปกติ เสื่อมสภาพ แต่พอเข้าสู่วัยกลางคนเมื่อไหร่ เราอาจจะมาคิดเสียใจว่า “รู้อย่างนี้ ดูแลกระดูกเสียตั้งแต่แรก ก็คงดี” เพราะหากเป็นโรค “กระดูกพรุน” ขึ้นมา คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต จ ะ เ ล ว ล ง อ ย่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชาย ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มี โ อ ก า ส เ สี่ ย ง ที่ จ ะ ก ร ะ ดู ก หั ก จ า ก โ ร ค ก ร ะ ดู ก พ รุ น  และผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี ก า ร เ รี ย น รู้  ป้ อ ง กั น ไ ว้ ก่ อ น  ย่ อ ม ดี ก ว่ า แ ก้ สำหรับกลุ่มคนที่มีปัจจัยโอกาสเสี่ยงสูง โรคกระดูกพรุน คืออะไร? โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่เกิดจากภาวะที่ เ นื้ อ ก ร ะ ดู ก บ า ง จ า ก ก า ร สู ญ เ สี ย แ ค ล เ ซี ย ม  ทำให้กระดูกไม่แข็งแรง ผุกร่อน รับน้ำหนักได้ไม่ดี หากเกิดการบาดเจ็บ กระทบกระแทก หรือ เ พี ย ง แ ค่ ย ก ข อ ง ห นั ก เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย  อ า จ ทำ ใ

เส้นเลือดขอด ฉีดยาดีมั๊ย?

รูปภาพ
เส้นเลือดขอด ฉีดยาดีมั๊ย? การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอด เ ป็ น วิ ธี ก า ร รั ก ษ า ที่ ไ ด้ ผ ล ดี ที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง สำหรับเส้นเลือดขอด และ เส้นเลือดฝอยที่ขา (varicose andspider veins) ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยๆ ส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก แ ล ะ อ า จ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด ห รื อ ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ต ที่ รุ น แ ร ง  แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อน ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก่อนจะเลือกวิธีการฉีดยา เพื่อการรักษาเส้นเลือดขอด การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอดช่วยอะไรได้บ้าง การรักษาเส้นเลือดขอดโดยวิธีการฉีดยา เ ป็ น วิ ธี ที่ เ ห ม า ะ กั บ เ ส้ น เ ลื อ ด ข อ ด ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า  3  มิ ล ลิ เ ม ต ร  ที่เป็นแขนง บริเวณผิวหนัง โดยยังไม่ปรากฏความผิดปกติของลิ้น (valve) ในเส้นเลือดดำส่วนตื้น หรือ เ ป็ น เ ส้ น เ ลื อ ด ข อ ด เ ล็ ก ๆ ที่ ยั ง ค ง ห ล ง เ ห ลื อ อ ยู่  หลังจากการผ่าตัด เส้นเลือดขอด  การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอด นอกจากจะทำให้ รูปร่างลักษณะภายนอก ของเส้นเลือดขอด ดีขึ้นแล้ว ยั ง ส า ม า ร ถ ทำ ใ ห้  อ า ก า ร  แ

มะลิมีดีกว่าที่คิด

รูปภาพ
มะลิมีดีกว่าที่คิด กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดสรรพคุณ “ดอกมะลิ” มี ดี ก ว่ า ที่ คิ ด   มี ส ร ร พ คุ ณ ดั บ ร้ อ น  ช่ ว ย ใ ห้  ส ด ชื่ น  เป็น เครื่องยาไทยโบราณ ผันเข้าสู่ธุรกิจสปาทั่วโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ช่วงเดือนเมษายนของไทย มั ก เ จ อ กั บ ส ภ า พ อ า ก า ศ ร้ อ น ถึ ง ร้ อ น จั ด  ข น า ด อุ ณ ห ภู มิ บ า ง พื้ น ที่ สู ง 40-41 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผูู้คนที่ต้องเผชิญกับไอร้อนดังกล่าว เช่น การเสียเหงื่อ จิตใจไม่สบาย หงุดหงิด รู้สึกทรมานจากอากาศที่ร้อนจัด แ ล ะ ห า ก ร่ า ง ก า ย อ่ อ น เ พ ลี ย  อ า จ ทำ ใ ห้ เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ด้ ง่ า ย ดังนั้น วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนมากอย่างนี้ ตามหลักการแพทย์แผนไทย คนไทยสมัยโบราณมักจะใช้เครื่องหอมต่าง ๆ ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้ ร่ า ง ก า  ย แ ล ะ จิ ต ใ จ อ ยู่ ใ น ส ภ า ว ะ ที่ ส ม ดุ ล  บรรเทาภาวะที่ร้อนระอุ และช่วยให้จิตใจสงบ สบายขึ้น โดยใช้เครื่องหอมไทย เช่น แป้งจากเกสรดอกไม้ แป้งหอม แป้งร่ำ ซึ่ ง มี ด อ ก ม ะ ลิ เ